Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Biometrie

De Schengenstaten verzamelen biometrische kenmerken van de aanvrager, omvattende diens gezichtsopname en tien vingerafdrukken, overeenkomstig de waarborgen vastgelegd in het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Bij de indiening van de aanvraag dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen. Op dat ogenblik worden de volgende biometrische kenmerken van de aanvrager verzameld:

- een op het ogenblik van de aanvraag genomen foto, en

- tien vlak afgenomen en digitaal verzamelde vingerafdrukken.

De volgende aanvragers worden vrijgesteld van de verplichte afgifte van vingerafdrukken:

- kinderen jonger dan twaalf jaar;

- personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is. Indien het mogelijk is vingerafdrukken te nemen, ook al zijn het er minder dan tien, dan moet het maximale aantal vingerafdrukken worden genomen. Gaat het evenwel om een tijdelijke onmogelijkheid, dan moeten van de aanvrager bij de volgende aanvraag vingerafdrukken worden genomen;

- staatshoofden en regeringsleiders en leden van de nationale regering met begeleidende echtgenoten, alsmede de leden van hun officiƫle delegatie die door regeringen van de Schengenstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel;

- vorsten en andere hooggeplaatste leden van een koninklijke familie, die door regeringen van de Schengenstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel.